UTBILDNINGEN PÅ GLINETS FÖRSKOLA

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Verksamheten ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolans läroplan, Lpfö-18, är vårt styrdokument. Det är beslutat av regeringen och formulerar förskolans värdegrund och uppdrag samt anger mål och riktlinjer för utbildningen. Här hittar du förskolans läroplan: Lpfö-18 (öppnas i nytt fönster).

På Glinets förskola erbjuder vi en trygg omsorg i en lek- och lärandefokuserad miljö med en demokratisk värdegrund som utgångspunkt. Vår utbildning är trygg, lärorik och lustfylld. Vår undervisning syftar till att ge barnen möjlighet att inhämta och utveckla normer och värden, förmågor och kunskaper inom de mål som läroplanen, Lpfö-18, anger. Med skogen som närmsta granne, genomtänkt inredda lokaler och en stor härlig gård erbjuder vi en varierad lek- och lärmiljö, både utomhus och inomhus. Lek och saga, utforskande, skapande och fantasi är viktiga byggstenar i vårt arbetssätt. Språk, matematik, skapande, kultur, natur och motorik får stort utrymme i utbildningen. Alla barn får delta i undervisning som är anpassad till deras utvecklingsnivå och ålder – det innehåll som är utvecklande för en ettåring är inte samma som för en femåring. Därför är barnen indelade i grupper i undervisningen. Under de delar av dagen som inte innehåller planerad undervisning leker barn i alla åldrar och på olika utvecklingsnivåer med varandra.  Vi ser att det är gynnsamt för den sociala och demokratiska utvecklingen. 

Barn lär genom lek. Allt undervisning sker på ett lekfullt sätt – undervisningen i förskolan ska vara rolig och miljöerna ska främja lek. Glädjen och skrattet är bra drivmedel för läranderesan!

Värdegrundsarbetet tar stor plats. Att känna tilltro till sin egen förmåga, känna sig delaktig i gruppen och i de beslut som fattas under dagen skapar trygghet och främjar också lärandet. Att vara en bra kompis och vara rädd om varandra och miljön, både ute och inne, är något som vi pratar ofta om. 

På Glinet arbetar vi aktivt med hållbar utveckling genom Stiftelsen Håll Sverige Rent’s lärandeprogram Grön Flagg. Grön Flagg innebär ett aktivt arbete med hållbar utveckling utifrån läroplanens mål och FN:s globala mål. Grön Flagg är både en certifiering och ett verktyg för den pedagogiska verksamheten. Glinet blev Grön Flagg-certifierade år 2012 av Stiftelsen Håll Sverige Rent och har sedan dess jobbat ihop ytterligare fyra certifieringar. Resan fortsätter framåt. Barnens intresse och nyfikenhet får en stor plats och styr innehållet i Grön Flagg-arbetet. Läs mer om Grön Flagg här

Föräldrars inflytande och delaktighet synliggörs i utbildningen på flera sätt. Här är några exempel:

  • Genom förskoleappen Tyra dokumenterar pedagogerna både barnens individuella lärande i portfolios och barngruppens gemensamma aktiviteter i en blogg som vårdnadshavare får ta del av. Dessutom kommuniceras annan information till vårdnadshavarna via appen.
  • Informationsmöten för vårdnadshavare ges minst en gång om året.
  • Resultaten av kommunens kvalitetsenkät om vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan analyseras och återkopplas årligen . Vårdnadshavarnas åsikter är viktiga och har stor betydelse för förskolans utveckling.
  • Familjefika med temainslag
  • Luciafirande 
  • Sommarfest med uppträdanden och vernissage

I utbildningen arbetar kompetenta pedagoger tillsammans med engagerade vårdnadshavare mot vårt gemensamma mål: att ge barnen en utbildning och omsorg av hög kvalitet.

STYRDOKUMENT

Förskoleplats på Glinets förskola

Här presenterar vi relaterade material för verksamheten.
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om:
Läroplanen för förskola (Lpfö-18)
Modersmålsstöd 
Grön flagg

Klickbara pdf-filer:

När barnet är sjukt (LUL) (PDF)
Verksamhetens årshjul (PDF)