Medlemsinsats

Glinet är ett föräldrakooperativ, vilket innebär vi föräldrar är ansvariga för förskolan. Vi ansvarar för hur förskolan drivs, genom styrelsen, och för allt som händer på förskolan och vår fina gård, genom de olika arbetsgrupperna och gemensamma arbetsdagar.

Som förälder på Glinet är det ditt ansvar att bidra med följande:

  • Städning av förskolan, ungefär en vecka per termin
  • En ’utevecka’ per termin, där du ansvarar för att gården är i gott skick för barnen att leka på. Beroende på årstid innefattar det exempelvis gräsklippning, lövkrattning eller snöröjning.
  • Ett styrelseuppdrag under två års tid
  • Två arbetsdagar (helgdagar) per termin
  • Utöver detta är varje vårdnadshavare också med i en arbetsgrupp enligt nedan.

Styrelse

Varje familj ska inneha ett uppdrag i styrelsen, under minst två år. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två personalansvariga och en lokal- och inventarieansvarig.

Inför stämman under senvåren är det valberedningen som föreslår föräldrar till uppdragen. Det sker i samråd med tillträdande föräldrar.

Revisorer

Ansvarar för att granska föreningens ekonomi och bokslut.

Arbetsuppgifter:

Revisorerna agerar bollplank till kassören och finnas behjälplig för lättare uppdrag från kassör.

Valberedning & PR-grupp

Ansvarar för att göra PR och informera sökande familjer om vad det innebär att vara medlem i föreningen. Valberedningen ska föreslå styrelserepresentanter till ordinarie årsstämma samt eventuella extrastämmor.


Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen ska bistå ordförande vid informationsträffar med nya familjer. Ansvarar för att utse faddrar till nya medlemsfamiljer. Ansvarar för att informera faddrarna om deras ansvar och förpliktelser gentemot den nya familjen. Gruppen ansvarar även för att presentera Glinets arbetsgrupper för nya familjer och tillse att de blir placerade i en grupp. Vid behov bistå styrelsen med att ta fram information om Glinet, marknadsföra och presentera Glinet och vår verksamhet på till exempel hemsida och Öppet hus-dagar.

Valberedningen ska verka för god en sammansättning vad gäller könsfördelning, kompetens och erfarenheter bland styrelsemedlemmarna. Planeringen ska vara långsiktig och baseras på medlemsfamiljernas intressen.

Fixargrupp

Ansvarar för löpande underhåll av Glinets lokaler och inventarier

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen utser en sammankallande som är kontaktperson mot styrelsens LI-ansvarige och som organiserar och fördelar arbetet inom gruppen. Arbetsgruppen organiserar en fixardag varje termin; planerar i god tid uppgifter i samråd med personalen och köper in nödvändigt material. Meddelar och informerar medlemmar i god tid om vilka uppgifter som ska utföras under dagen. Fördelar ihop med städgruppen ut extrauppgifter till familjer som ej kan delta. Gruppen sköter löpande underhåll och mindre fixarjobb under terminen. Gruppen ansvarar för att regelbundet inventera att all utrustning och material som behövs för snöskottning eller gräsklippning finns och fungerar.

Städgrupp

Ansvarar för att städning på Glinet sker på ett tillfredsställande sätt och att rutiner upprättas och följs enligt Miljökontorets riktlinjer för förskoleverksamhet

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen utser en sammankallande som leder gruppens arbete. Sammankallande ansvarar för upprättandet av veckostädlistor och att listor för torsdagsstäd upprättas i god tid där medlemmarna kan skriva upp sig efter eget önskemål. Sammankallande ansvarar för att städningen på Glinet utförs på ett tillfredställande sätt och är den som personalen kan vända sig till i första hand om så inte är fallet.

Städgruppen uppdaterar och introducerar vid behov nya städrutiner. Gruppen tillser att uppdaterade instruktioner för städrutiner kommuniceras till medlemmarna och finns lättillgängligt till hands i ett laminerat exemplar på städvagnen. Tillser att städlistor/checklistor är signerade efter varje städtillfälle.

Gruppen organiserar en städdag per termin; sätter upp anslag i god tid, fördelar hemuppgifter, kontrollerar att städutrustning finns och är komplett inför städdagen. Gruppen tar in offerter/organiserar fönsterputs och mattvätt i anslutning till städdagen. Fördelar tillsammans med fixargruppen ut extrauppgifter till familjer som ej kan delta.

Ansvarar för städning och iordningställande av lokalen efter föräldrafika och luciafika mm. OM dessa inte infaller på en tisdag eller torsdag då lokalen normalt städas av en ansvarig familj.

Inventerar regelbundet att all utrustning och material som behövs för veckostäd finns och fungerar.

Inköp- och avfallsgrupp

Ansvarar för inköp av såväl större inventarier som mindre förbrukningsmaterial till Glinet samt sopsortering och återvinning

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen upprättar/uppdaterar rutiner för inköp ihop med gruppen ”Giftfri förskola” och organiserar inköpslistor.

Gruppen ansvarar för löpande inköp av mindre förbrukningsinventarier, husgeråd, inredningsdetaljer, hygienartiklar, vissa livsmedel och dagligvaror.

Gruppen ansvarar för inköp av allt städmaterial, rengöringsmedel och förbrukningsartiklar inom städ som inte tillhandahålls av Diskteknik.

Gruppen ska bistå vid inköp av större inventarier så som möbler och liknande genom att hjälpa till att leta bra priser, förhandla om rabatter mm. Gruppen ska också hjälpa till vid inköp och försäljning från t ex Blocket.

Arbetsgruppen ansvarar för rutiner kring sopsortering och för transporter till återvinningscentral i anslutning till fixardagar och städdagar samt vid behov. Gruppen ska även vid behov bistå styrelsen med att kolla upp alternativa avfallsleverantörer.

IT-grupp

Ansvarar för datorer, skrivare och IT-miljön på Glinet

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen ansvarar för inköp, installation och underhåll av datorer och övrig IT-utrustning på Glinet. Gruppen ska bistå styrelsen med teknisk support och underhåll av Glinets hemsida. Gruppen ska även assistera med att ta fram en handlingsplan för IT-användande i förskolan och bidra med eventuella utbildningsinsatser av enklare karaktär till personalen.

Utflyktsgrupp

Ansvarar lite extra för att bidra till Glinetandan

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen ansvarar för att på hösten vid terminsstart anordna en familjeaktivitet som syftar till att medlemmarna ska lära känna varandra. Gruppen ansvarar för att informera om datum, utflyktsmål m.m. i god tid samt ansvarar för att anmälan tas upp. Gruppen ska även ordna med enklare förtäring vid fixardagar och städdagar och i samband med dessa ordna någon kortare trivselaktivitet.

Festgrupp

Ansvarar för att ordna trevlig samvaro för alla medlemsfamiljer i såväl närvaro som frånvaro av barn.

Arbetsuppgifter:

Arbetsgruppen ansvarar för att planera och organisera festliga arrangemang i föreningen vid ett tillfälle per termin, dels vid sommarfesten och dels under vinterhalvåret i anslutning till fixardag/städdag/årstämma eller liknande. Gruppen ansvarar för att informera och ta upp anmälan i god tid från medlemmarna och även bjuda in personalgruppen till festerna. Gruppen organiserar mat och dryck vid dessa tillfällen samt ansvarar för städning av lokalen efteråt.