Stadgar

Stadgar för Glinet Ekonomisk förening

antagna vid extra föreningsstämma 2018-03-25

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Glinet Ekonomisk Förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att erbjuda barnomsorg under dagtid åt barn till föräldrar som är medlemmar i föreningen.

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Förskolechefen ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda verksamheten. Förskolan ska uppfylla de krav Skolverket, övriga myndigheter och kommunala organ ställer eller kan komma att ställa på verksamheten för erhållande av kommunala och statliga bidrag.

Verksamheten ska drivas utan enskilt vinstintresse samt vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar, regler och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Inträdande medlem ska ta del av och godkänna föreningens stadgar samt underteckna ett av styrelsen och förskolechefen fastställt förväntanskontrakt.

Varje medlemsfamilj ska på föreskrivet sätt erlägga medlemsinsats och fastställd kommunal barnomsorgsavgift.

Varje medlemsfamilj ska också fullgöra av föreningsstämman ålagda arbetsinsatser. Det ankommer på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur dessa arbetsinsatser ska fullgöras.

§ 6 Insats

Varje medlemsfamilj ska delta i föreningen med ett insatsbelopp à 500 kr. Insatsen betalas kontant till styrelsens kassör eller till föreningens bankgiro när medlemskap beviljats. Insatsen återbetalas ej.

§ 7 Utträde

Begäran om utträde ur föreningen sker skriftligt med iakttagande av två månaders uppsägningstid.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, inte fullföljer sina skyldigheter gentemot föreningen eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen och ändamål kan av styrelsen efter enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Den uteslutna medlemmens barn som vistas i föreningens verksamhet blir då uppsagd från sin plats med tre månaders varsel.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickats. Uteslutning sker om föreningsstämman bifaller detta med 3/4 majoritet.

§ 9 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter, samt högst två suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleant(er) väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t o m nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen konstituerar sig själv och fattar beslut om vilka ledamöter som innehar vilka ansvarsområden. Styrelsens befattningsbeskrivning redogör för styrelsens samlade ansvar för verksamheten samt enskilda ansvarsområden.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsen är närvarande vid möte; dock måste ordförande eller kassör närvara för beslutsförhet. Protokoll ska föras vid föreningens stämmor och styrelsens sammanträden. Protokollen ska undertecknas av ordförande, justeras av utsedd person och därefter sparas i kronologisk ordning.

Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen eller dem styrelsen utser. Styrelsen kan gemensamt bemyndiga annan person att teckna föreningens firma under en begränsad tid.

§ 10 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer. Dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av april månad. Stämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och val av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en till två protokolljusterare

4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Genomgång av budget och verksamhetsplan kommande verksamhetsår

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant(er)

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Övriga ärenden

§ 14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma sker genom e‐post till samtliga medlemmar och ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. Dagordning anslås via e‐post till samtliga medlemmar senast en vecka före stämma. Även andra meddelanden till föreningens medlemmar skickas via e‐post.

Om extrastämma ska behandla fråga om stadgeändring, likviditation eller fusion, ska dock relgerna om tid för kallelsetidsfrist vara desamma som för kallelse till ordinarie stämma.

§ 15 Röstregler

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Beslut i frågor rörande föreningens ändamål och stadgeändring är giltigt endast om det biträtts av minst 2/3 av de röstande. Beslut i fråga om föreningens upplösning är giltigt endast om samtliga röstberättigande i föreningen förenat sig om beslutet eller om beslutet fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de röstande. Varje familj har en röst. Om en familj ej kan närvara vid stämma får röstning får ske via ombud.

§ 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 17 Upplösning av föreningen

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan kvarvarande medlemmar i förhållande till inbetalda avgifter. Underlaget för denna beräkning ska grunda sig på de avgifter för barnomsorgen som betalats till kommunen under det kalenderår då föreningen upplöstes. I underlaget ska de insatser som varje medlem betalat enligt § 6 inte beaktas.

§ 18 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.